• door Arie Nijman

Weet u eigenlijk wel hoe een fout in een atoomklok van een GPS satelliet gecorrigeerd wordt?

Of welke VOR radiaal u zojuist gepasseerd bent wanneer de CDI van uw indicator volledig naar rechts staat, de TO/FROM indicator aarzelt tussen TO en FROM en radiaal 175 bovenin het instrument geselecteerd is?

Herinnert zich wat u nodig hebt om een relatieve peiling om te zetten in een positielijn en welke variatiewaarde u daarbij moet hanteren: die ter plaatse van het baken of die ter plaatse van het vliegtuig?

En het feit, dat de afstand in zeemijlen tussen twee op dezelfde parallel (niet zijnde de evenaar) gelegen plaatsen kleiner is dan het aantal tussen die plaatsen liggende boogminuten mag toch algemeen bekend verondersteld worden?

Vergeet u ook niet dat de kleurtjes op uw air speed indicator niet door de fabrikant, maar door de registrerende staat zijn vastgesteld? En dat u een door de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst aan u op de grond gegeven lichtsein dient te bevestigen met het op en neer bewegen van de rolroeren, dan wel het bewegen van het richtingsroer?

En last but not least: dat in de engelstalige bijlagen van het Verdrag van Chicago de werkwoordvorm ‘should’ wordt gehanteerd voor aanbevolen werkwijzen . . .

Zou er nog door iemand nagedacht worden of – en zo ja hoe – je met behulp van de vraagstelling in de PPL theorie-examens de vliegveiligheid wél kunt dienen?

Het is maar een vraag.